REGULAMIN

Opublikowano: 2019-04-29 18:50, Numer artykułu: 12906 , Autor: M.Olędzka

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

 

ˇ Umożliwia wszechstronne wychowanie dzieci przez œwiadome kierowanie ich rozwojem;

ˇ Kształtuje œśrodowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań okreśœlonych w ustawie, stosownie do warunków panujących w przedszkolu i do wieku wychowanków;

ˇ Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwoœści przedszkola;

ˇ Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

ˇ Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;

ˇ Umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci : plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych i aktywnoœści twórczej;

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

Przedłużenie oddziaływania wychowawczego na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania :

 

Interesowanie się treœścią pracy przedszkola a w tym celu:

ˇ branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych

ˇ zapoznawanie się z treœścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców w ramach ustalonego przez Radę Rodziców oraz ogół rodziców programu :

ˇ pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola

ˇ włączanie się do realizacji programu dydaktyczno - wychowawczego

 

Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji przedszkola :

ˇ punktualne i systematyczne przyprowadzanie dziecka do przedszkola: od 6:00 do 8:30 i odbieranie do godziny 17:00 przez osoby dorosłe

ˇ dbałoœść o estetyczny wygląd dziecka

ˇ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola związanych z realizacja programu nauczania i wychowania

 

UPRAWNIENIA RODZICÓW

Rodzice mają prawo do :

ˇ Znajomoœci zadań wynikających z planu rozwojowego, rocznego przedszkola i planów miesięcznych w oddziale;

ˇ Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

ˇ Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

ˇ Religijnego wychowania dzieci;

 

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co ułatwi sprawne funkcjonowanie przedszkola i pogłębi pracę z rodzicami dzieci, których dobro jest nasza wspólna troską.